Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Przyroda

Przyroda

Utworzony w 1967 r. Nadgoplański Park Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk, lasów, bagien i nieużytków oraz jezioro Gopło o łącznej powierzchni 12 683,76 ha. Ochroną rezerwatową objęty jest obszar o powierzchni 2 313,76 ha, a otaczający go obszar ochrony krajobrazowej ma powierzchnię 10 370 ha.
Nadgoplański Park Tysiąclecia utworzony został w celu:
• zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz ochrony ptaków przelotnych,
• zabezpieczenia wartości historycznych Nadgopla związanych z początkami państwa polskiego
• ochrony naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu.
Na terenie NPT zinwentaryzowano dotychczas blisko 770 gatunków roślin, a wśród nich bardzo cenne halofity oraz rośliny ciepłolubne. Do ciekawszych gatunków odnotowanych na terenie parku zaliczyć należy takie jak: jaskier ostry, kruszczyk błotny, oman wierzbolistny, ślazówka turyńska, pełnik europejski, firletka poszarpana oraz grzybień biały. Jezioro Gopło i inne zbiorniki leżące w granicach NPT zamieszkuje 25 gatunków ryb jak np. węgorz, sandacz, krąp i tołpyga. Płazy zamieszkujące mokre i podmokłe miejsca na terenie NPT reprezentowane są przez 11 gatunków: traszka zwyczajna, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna oraz 3 gatunki żab. Obszary nadgoplańskie to również środowisko życia wielu gatunków ssaków. Można tutaj spotkać m.in. dziki, jelenie europejskie, sarny, borsuki, gronostaje, łasice oraz wydry i piżmaki.
 
Najbardziej jednak rzucającym się w oczy, barwnym i ruchliwym składnikiem środowiska Nadgoplańskiego parku Tysiąclecia są ptaki. W latach 1988-1995 na obszarze Parku zaobserwowano 179 gatunków ptaków, z czego aż 149 z nich to gatunki lęgowe. Szeroki zakres biotopów w NPT zasiedlają: kos, bogatka, modraszka, trznadel i krzyżówka. Gatunki związane z obszarami pól i ogrodów to: skowronek, pliszka żółta, pokrzewka ogrodowa i potrzeszcz. Znaczący udział w szacie roślinnej rejonu nadgoplańskiego mają środowiska łąkowe, które zasiedlone są przez świergotka łąkowego, czajkę, cyrankę, płaskonosa oraz bataliona. Wilgotne łąki są miejscem koncentracji migrujących żurawi i gęsi, zwłaszcza gęsi gęgawy - herbowego ptaka Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W okolice te zlatują na nocleg w okresie przelotów gęsi zbożowe i białoczelne. Gatunki wodne są również bardzo licznie reprezentowane przez głowienki, czernice i łyski. Warto również wspomnieć o obecności na terenie Parku kormoranów, które założyły swe kolonie na goplańskiej wyspie. Na Gople i w bezpośrednim jego otoczeniu gnieździ się kilka gatunków silnie zagrożonych wyginięciem, które to znajdują się w polskiej i światowej Czerwonej Księdze Zwierząt.
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
Events of the day 7 Lipiec 2019 (niedziela)
8
9
10
11
12
Events of the day 13 Lipiec 2019 (sobota)
14
15
16
17
18
Events of the day 19 Lipiec 2019 (piątek)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
Marca 2020, niedziela
4
dni pozostało do:
Bieg Tropem Wilczym