Otwórz lub zamknij okno Facebooka.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w Rzepowie

08.10.2019
Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej w Rzepowie

 

BURMISTRZ  KRUSZWICY

Ogłasza

 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Rzepowo, oznaczonej numerem działki 45/2 o powierzchni 0,7920 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00070804/1 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu.

Nieruchomość sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne: RII-0,7920 ha, co stanowi 1,4256 ha przeliczeniowego. Przedmiotowa działka przeznaczona jest do wykorzystywania pod uprawy rolnicze.

Okres dzierżawy ustala się od dnia  01.11.2019r. do dnia 30.09.2022r.

Wywoławcza stawka czynszu  wynosi 7q pszenicy z 1 ha przeliczeniowego rocznie.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q pszenicy.

Wartość 1 q pszenicy ustalona zostanie na podstawie ogłaszanej w Monitorze Polskim średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze bieżącego roku i II półrocze roku poprzedniego, jako średnia arytmetyczna.

Ponadto do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku rolnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy najpóźniej do dnia 24.10.2019r. do godz. 900 .

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej.

Przetarg odbędzie się dnia  25 października 2019 o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.

Wadium zwraca sie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu i zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

Osoba bądź podmiot ustalony jako dzierżawca nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Kruszwica.

Jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba , winna ona posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Bliższe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy biuro ds. gospodarki nieruchomościami w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, bądź pod numerem telefonu 052 351 50 10 wew. 33.

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Brak nadchodzących wydarzeń.
Brak nadchodzących wydarzeń